POLITYKA PRYWATNOŚCI wraz z POLITYKĄ COOKIES

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, wykorzystania, gromadzenia i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Sklepu Internetowego prowadzonego za pośrednictwem serwisu internetowego: Sisano   
 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku działaniem Sklepu Internetowego w ramach serwisu: Sisano.pl.
 3. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach rejestracyjnych informacje;
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www.
 5. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego).
 6. Dane w formularzu rejestracyjnym nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Internet Shop Łukasz Muzal
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych dokładane są wszelkie starania w celu poszanowania prywatności Użytkowników, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 3. W dowolnym czasie Użytkownicy Serwisu mają wzgląd do swoich danych osobowych jak również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 4.  Kontaktować się  z Administratorem Danych można zarówno droga mailową pod adresem: kontakt@sisano.pl.

ZASADY WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych kontroluje wykorzystanie danych osobowych. Na bieżąco w sposób ciągły sprawdzana jest zgodność podejmowanych działań z odpowiednimi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi (ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Komunikacja między Użytkownikiem a serwerem, na którym znajduje się Serwis Internetowy jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie uprawnieni pracownicy oraz osoby zajmujące się Serwisem.
 2. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.  
 3. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Dane Osobowe powierzone przez Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, , w szczególności są to dane osobowe  potrzebne do zrealizowania sprzedaży Towarów, które podane są w formularzu zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Gromadzimy również dane z urządzeń, z których korzystają Użytkownicy – w celach statystycznych (pliki cookie). Pobrane dane nie identyfikują użytkownika jednoznacznie. Można zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce.
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
 6. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik- osoba której dane dotyczą.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych  m.in. dostawcom usług IT, hostingu, programu do obsługi wiadomości email, usługodawcom obsługującym płatności, księgowość czy obsługę klienta, Dostawcy Towarów, operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej. Każdy z takich podmiotów przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem Danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych.
 2. Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 3. Podmioty, którym przekazane zostaną dane osobowe zapewniają gwarancję ich odpowiedniej ochrony.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Jako Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane mają Państwo:
  • prawo dostępu do Państwa danych w tym uzyskania kopii danych;
  • prawo żądania sprostowania danych;
  • praw do usunięcia danych („prawo do zapomnienia”);
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem);
  • przeniesienia danych osobowych;
  • prawo do czasowego lub stałego ograniczenia przetwarzania danych
 • W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 1 powyżej należy skontaktować się z nami drogą mailową:  kontakt@sisano.pl

PROFILOWANIE

 1. Dane osobowe nie są profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności.

PLIKI COOKIES

 1. Dane nie są zbierane automatycznie, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane na komputerze Użytkowników, które zawierają informacje związane z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu obsługi Serwisu i zapewnienia możliwości udostępnienia Użytkownikom interesujących informacji o Sisano.  
 3. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego.  W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Użytkowników przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W razie jakichkolwiek problemów należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

PLIKI LOGU

 1. Podczas każdej wizyty na stronie sisano.pl przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania Użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.
 2. Te rekordy danych pliku logu są przez nas poddawane analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznego dla Użytkownika sisano.pl, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto wykorzystujemy rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na nasz serwis np. w ramach tak zwanych ataków distributed denial of service, których celem jest zablokowanie dostępu do naszego serwisu poprzez przeciążenie zapytaniami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zastrzeżenia i pytania dotyczące Polityki Prywatności, należy kierować pod adresem e-mail: kontakt@sisano.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej Serwisu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma informacje o proponowanych zmianach wraz z prawem do usunięcia konta w serwisie internetowym.